EasyCart 2.0
  หน้าแรก l รายการสินค้า l วิธีการสั่งซื้อ l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา l สมัครสมาชิก l ดาวน์โหลด l จดหมายข่าว l แผนผังร้านค้า
   User Online ( 5 ) 
 ระบบสมาชิก   ส่งต่อให้เพื่อน    ตั้งเป็นหน้าแรก    เว็บบอร์ด   แจ้งโอนเงิน
  ตะกร้าสินค้า ( 0 Item ) 
Home » นโยบายความเป็นส่วนตัว
 
 ค้นหาสินค้า
 กฎหมาย (18)
 การตลาด (9)
 การบัญชี (9)
 คณิตศาสตร์ (9)
 ชีววิทยา (9)
 บริหารธุรกิจ (9)
 ฟิสิกส์ (9)
 เคมี (9)
 
 สมัครสมาชิกจดหมายข่าว
สมัครรับจดหมายข่าว รับข้อเสนอพิเศษ จากร้านค้า
 นโยบายความเป็นส่วนตัว
อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อ ที่เผยแพร่ไปทั่วโลก ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบในการใช้บริการ เว็บโฮสติ้ง "001Gb" จึงมีข้อกำหนดในการใช้บริการดังนี้

 • "ผู้ใช้บริการ" จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข กฏระเบียบต่าง ๆ ที่ กำหนด และที่จะกำหนดขึ้นใน ข้อกำหนด นี้อย่างเคร่งครัด หาก "ผู้ใช้บริการ" ละเมิด หรือพยายามละเมิดเงื่อนไขแห่งข้อกำหนดนี้ข้อหนึ่งข้อใด "001Gb" จะทำการบอกกล่าว และ ตักเตือน ไปยัง ที่อยู่ทาง อีเมล์ ของ "ผู้ใช้บริการ" ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ถ้า "ผู้ใช้บริการ" ยังมีความพยายามที่จะไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด นี้ อีก "001Gb" จะยกเลิกการให้บริการโดยทันที
 • ในการใช้บริการ "ผู้ใช้บริการ" จะต้องไม่กระทำการในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรือกระทำการใดอันเป็นความผิดทั้งทางกฏหมายแพ่ง กฏหมายอาญา กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดทั้ง กฎหมาย กฏระเบียบ หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
 • ห้ามรับส่งข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ หรือในทางที่ผิดกฏหมาย หรือดำเนินการอย่างใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดภัยต่อสังคม และความมั่นคง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะเป็นเอกสารซึ่งทางราชการตีความว่าเป็นการข่มขู่ หรือลามกอนาจาร รวมถึง การละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงาน
 • "ผู้ใช้บริการ" จะไม่ใช้บริการในลักษณะใด ๆ ก็ตามอันเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น กล่าวคือไม่อ่านข้อความส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะใช้ระบบความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูลป้องกันไว้หรือไม่ก็ตาม ไม่เปิดเผยและ / หรือเผยแพร่ข้อความที่ผู้อื่นส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน ไม่กระทำการส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดย ไม่มีที่อยู่ที่ใช้ในทางธุรกิจจริง (SPAM MAIL) ไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ไม่เขียนข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย หากมีข้อโต้แย้งใดเกี่ยวกับความประพฤติเสื่อมเสียดังกล่าวมานี้ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำจากบุคลากรใด ๆ ของ "ผู้ใช้บริการ" แล้ว "ผู้ใช้บริการ" จะยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของ "ผู้ใช้บริการ" แต่เพียงฝ่ายเดียว
 • ห้าม "ผู้ใช้บริการ" สืบค้นข้อความ และ/หรือบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่าย "001Gb" และเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้งาน ในทางกลับกัน "ผู้ใช้บริการ" จะต้องรักษารหัสผ่านของตัวเองไว้เป็นอย่างดี โดยต้องตรวจสอบป้องกันและไม่ยอมให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้าระบบเครือข่ายของ "001Gb" ที่มีอยู่แล้วผ่านทางบัญชีผู้ใช้งาน ของ "ผู้ใช้บริการ" ไม่ว่าโดยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น
 • "001Gb" ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายประการใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุมของ "001Gb" เช่นวงจรสื่อสารชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้าของแฟ้มข้อมูล หรือจดหมายไม่ถึงปลายทาง ในกรณีที่ส่งผิดสถานที่ หรือเกิดความผิดพลาดในข้อมูล/หรือความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดยผู้ใช้อื่น ๆ โดย ในกรณี ที่เกิดความเสียหายที่นอกเหนือ การควบคุม ขึ้น "001Gb" จะทำการคัดลอกข้อมูลล่าสุด จากระบบสำรองข้อมูลออกมา โดยจะแจ้งให้ "ผู้ใช้บริการ" ทราบทาง อีเมล์ ของ "ผู้ใช้บริการ"
 • "ผู้ใช้บริการ" จะอนุญาตให้เฉพาะสมาชิกภายในองค์กรรวมทั้งบริษัทฯ ในเครือของ "ผู้ใช้บริการ" เป็นผู้ใช้บริการเท่านั้น ห้าม "ผู้ใช้บริการ" โอนสิทธิการใช้บริการ หรือนำสิทธิการใช้บริการไปจำหน่ายต่อ โดยวิธีการใด ๆ และ/หรือยินยอมให้บุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่นใช้บริการหรือร่วมใช้บริการ ไม่ว่ากระทำเพื่อการกุศล หรือมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 • "ผู้ใช้บริการ" จะไม่ใส่ และ/หรือ ใช้โปรแกรม ที่ทำให้ ทรัพยากรของระบบ ลดต่ำลงอย่างมาก รวมถึง การรับส่งข้อมูล มากเกินความจำเป็น ถ้า "001Gb" ตรวจพบ หรือ มีผู้แจ้งมา "001Gb" ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะหยุดการให้บริการ กับ "ผู้ใช้บริการ" ชั่วคราว จนกว่าการตรวจสอบเสร็จสิ้น หากการตรวจสอบพบว่า "ผู้ใช้บริการ" กระทำดังกล่าวจริง "001Gb" จะติดประกาศ และ ส่งอีเมล์ เตือนไปยัง อีเมล์ ที่ "ผู้ใช้บริการ" ได้ลงทะเบียนไว้ หาก "ผู้ใช้บริการ" ยังมีความพยายามที่จะไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนด นี้อีก "001Gb" จะยุติการให้บริการ ในทันที
 • "001Gb" ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการในทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น หากพบว่ามีการกระทำใดๆ ของ "ผู้ใช้บริการ" เกิดขึ้นอีก ภายหลังจากการแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย ทางประกาศ และ/หรือ ทางอีเมล์ที่ "ผู้ใช้บริการ" ลงทะเบียนไว้ โดย "ผู้ใช้บริการ" มีสิทธิ์ที่จะ ยื่นหนังสือคัดค้าน การแจ้งเตือนนั้น ๆ ภายใน 7 วัน นับจากวัน ประกาศ และ/หรือ ส่งอีเมล์


 • Copyright EasyCart 2.0 2005 - 2023. All rights Reserved.  Created by 001GB WebHosting
  Web Design & Ecommerce by Ecom.co.th, Online Marketing by SEO-Thai.com. Online Shopping at EEpart.com